Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Klokker, nøkler, mobiltelefon, pc og lignende er ikke tillat å ta med inn i fengselet. Alle besøkende vil bli kontrollert ved bruk av metalldetektor og røntgenapparat. Kontroll ved bruk av narkotikahund kan også forekomme. Besøkende med pacemaker, eventuelt annet implantat, må fremlegge skriftlig dokumentasjon. Ved ankomst til fengslet må du ha med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass el. Fengslet tilbyr i begrenset omfang små låsbare skap til nøkler, mobiltelefon m.v

Besøkstillatelse/besøksbestilling
For å søke om besøkstillatelse går man til kriminalomsorgens selvbetjeningsportal, hvor man logger seg inn med elektronisk ID og følger stegene som leder gjennom prosessen. Løsningen er i første omgang til bruk for personer med norsk personnummer og elektronisk ID. Her får pårørende oppdatert informasjon om saksgangen, oversikt over alle søknader, hvor langt i prosessen søknaden er og informasjon om hvordan de skal bestille besøk.

Til selvbetjeningsportalen


For de som ikke har elektronisk ID eller norsk personnummer, vil det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir gamle måten, det vil bare ta litt lengre tid (manuell registrering og postgang) enn ved å bruke den digitale løsningen.

Last ned skjema for besøksklarering
Download application for visitors permit


Når søkeren har mottatt godkjennelse og retningslinjer for gjennomføring av besøk, kan besøk bestilles over telefon 67 16 10 99 på hverdager i tidsrommet 09.00-11.00, samt onsdager 16.30-18.30. Utenom denne tiden tar fengslet kun imot henvendelser fra advokater, offentlige myndigheter og lignende.

Mottak og kontroll av besøkende
Besøkende som kommer for tidlig, må vente i portbygget. Ved ankomst må besøket vise legitimasjon og legge fra seg mobiltelefoner i portbygget, yttertøy og annen bagasje i et låsbart skap ved sentralgangen. Besøkende kan kontrolleres ved bruk av teknisk utstyr, hund eller visitasjon, jfr. straffegjennomføringslovens §27. Besøket blir gjennomført med de restriksjoner som er gitt i forbindelse med vedtak om besøk, besøket kan kontrolleres på følgende måter:

Besøk med påsyn av ansatt

Ved besøk med påsyn sitter den ansatte bak en glassvegg og følger med på hva som skjer i besøksrommet uten at samtalen overhøres. Sporadisk tilsyn kan skje dersom dette anses tilstrekkelig. Kontrolltiltaket er aktuelt for å påse at det ikke overleveres noe under besøket.

Besøk med påhør
Ved besøk med påhør overhører den ansatte samtalen mellom den innsatte og besøkende, enten ved å være fysisk tilstede i rommet, eller ved bruk av lytteanlegg. Samtalen skal normalt føres på et språk som den ansatte behersker. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal fengslet vurdere om besøket kan gjennomføres med tolk. Kontrolltiltaket er aktuelt for å hindre at besøket brukes til planlegging av straffbar handling, unndragelse av straffegjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengslet.

Besøk med glassvegg
Ved besøk med glassvegg sitter den innsatte og den besøkende på hver sin side av en glassvegg slik at de ikke oppnår fysisk kontakt. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.

Besøk med forbud mot fysisk kontakt
Ved besøk med forbud mot fysisk kontakt kan ikke den innsatte og besøkende berøre hverandre under besøket. En ansatt er tilstede i besøksrommet for å kontrollere at forbudet overholdes. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.
Det er viktig å være oppmerksom på at alle besøk er røykfrie.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Regler for besøk er hjemlet i straffegjennomføringslovens §31, jf. Forskriften §3-28. Som hovedregel er det anledning til å motta ett besøk per uke.

Besøkstidene er:
Ukedager: 1645-1945.
Lørdager: 1000-1230 og 1600-1945.
Søndager: 1000-1230 og 1600-1730

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det tillates ikke å medbringe mat eller flytende væske til besøket, ei heller tobakk og toalettartikler. Effekter besøkende har med seg inn i fengslet tas imot av betjentene i besøksavdelingen og leveres til mottakelsen. Besøkende kan ikke levere penger til den innsatte via besøksavdelingen, penger kan settes inn på kontonummer 1506 29 84322. Husk å merke innbetalingen med fullt navn på mottaker. Post leveres fengselsførstebetjent. Innsatte kan ta imot et begrenset antall aviser og tidsskrifter fra de besøkende via betjentene på besøksavdelingen. Gjenstander besøkende skal ha med seg ut av fengslet utleveres når besøket er avsluttet og de er kontrollert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det følger av straffegjennomføringsloven at barns rett til samvær med sine foreldre skal vektlegges når foreldre gjennomfører straff. Det skal tas særlig hensyn til hva som er barnets beste. Dette innebærer blant annet at det ved besøk av barn skal vurderes utvidet besøkstid og hyppigere besøk. Fengslet vil legge til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom. I besøksavdelingen i Ila fengsel er det leker, spill og tegnesaker som barn kan låne under besøket.

ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

  • Besøk foregår i ett av våre fire besøksrom i hovedbygget på følgende ukedager og tidsrom:


Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 1645 - 1945
Lørdag og Søndag kl. 10.00 - 1230, kl. 1600 - 1730 og lørdager kl. 1815 – 1945
Besøk med restriksjoner: overhøring / påsyn/ glassvegg hverdager: kl. 1800 – 1900


  • UNNTAK FRA OVENNEVNTE TIDER:

Besøksavdelingen er stengt under felles arrangementer, gudstjenester, eller andre uforutsette hendelser som kan oppstå.


  • BESTILLING AV BESØK: Besøk bestilles Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 09.00 – 11.00 samt onsdag 08.30 – 11.00 og 17.00 – 19.00 på telefon 67 16 10 13. Det er mulig å bestille to (2) besøk samtidig innen 2 uker, men kun mulighet for gjennomføring av ett besøk hveruke. Det er ikke mulig å få bestilt besøk under gjennomføring av besøk.  • KONTROLL VED ANKOMST:

Jfr Straffegjennomføringsloven § 27 så kan Kriminalomsorgen kan kontrollere personer og gjenstander som skal inn eller oppholder seg på fengselsområdet. Formålet er å hindre at det medbringes ulovlige gjenstander inn i fengselet.

Kriminalomsorgen kan undersøke personer og gjenstander med og på følgende måte:
Ved hjelp av teknisk utstyr
Ved bruk av hund
I særlige tilfeller og ved positivt utslag ved bruk av hund/ teknisk utstyr kan visitasjon av person gjennomføres.

Kontroll kan gjennomføres på generelt grunnlag og søk med hund vil ikke bli forhåndsvarslet.

Det vil bli gjennomført adgangskontroll ved innpassering i Ila fengsel og forvaringsanstalt.
Legitimasjon/ identitetsbevis må medbringes og fremvises ved ankomst.
Klær med metallinnlegg, for eksempel BH - spiler, kan gi utslag i adgangskontrollen. Av hensyn til mest mulig effektiv kontroll ber vi deg derfor tenke gjennom hvilke bekledning som er mest hensiktsmessig med tanke på besøket.
Elektroniske hjelpemidler som mobiltelefon, pc, smart-/ treningsklokke eller andre trådløse kommunikasjonsmidler, er ikke tillatt inn i fengselet. Det oppfordres derfor til at denne typen gjenstander ikke medbringes. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må dette varsles om ved ankomst slik at gjenstandene kan legges i egne skap i mottaksbygg før adgangskontrollen.

Dersom du er i tvil om gjenstanden kan medbringes, oppfordres til at du på forhånd og før besøket avklarere dette med fengselet. Dersom du har medisinske implantater eller avhengig av hjelpemidler, ber vi om at du før planlagt besøk, informerer eventuelt dokumenterer dette slik at kontrollen kan tilrettelegges på best mulig måte.

Av hensyn til mest mulig effektiv kontroll, er det viktig at du forholder deg til de instruksjoner som blir gitt av tjenestemenn underveis. Dersom det blir gjennomført kontroll/ søk med hund, så er også hunden å anse som offentlig tjenestemann. Innsmugling eller forsøk på innsmugling av ulovlige gjenstander, forsøk på uautorisert adgang eller ufin/ aggressiv opptreden, vil kunne medføre bortvisning eventuelt tilbakeholdelse og tilkalling av politi med påfølgende anmeldelse.

Vi er opptatt av at ditt besøk ved fengselet er best mulig tilrettelagt og at din opplevelse er så positiv som mulig. Imidlertid er vi avhengig av noen sikkerhetstiltak som adgangskontrollen nevnt over. Skulle du ved ditt besøk oppleve episoder som er klanderverdige, så vil vi gjerne høre om dette. Opplysninger om klanderverdige episoder varsles skriftlig pr. brev eller på mail: 8210.besok@kriminalomsorg.no  • MEDBRAKT MAT OG DRIKKE:

Mat tillates i begrenset omfang, men det må være pakket i emballasje av ikke-metall.
Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer eller flytende matvarer som gryteretter, suppe, sauser, dressing og lignende inn i anstalten. Varme drikker og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen, ved bruk av mynter på automatene. Den innsatte har ikke anledning til å ta med seg mat og drikke tilbake til avdelingen etter besøket. Rester må tas med ut av den besøkende ved besøkets slutt.


  • GAVER, PAKKER OG PENGER:

Klær, pakker og andre gaver må sendes den innsatte via postverket. Forbruksartikler som bl.a. tobakk/sigaretter, matvarer, sjokolade, toalettartikler, elektriske artikler, brus og lignende kan de innsatte ikke motta i postforsendinger, (røykbart/snus, spisbart eller drikkbart tillates ikke).
Penger kan settes inn på kontonummer
1506 29 84322. Overføringen må merkes med den innsattes navn. Adressen som benyttes er Ila fengsel og forvaringsanstalt, postboks 150, 1332 ØSTERÅS.


  • BARN:

     Besøk med barn bør bare tillates når det kan gjennomføres på en skånsom måte for barnet. Det skal også for barn foreligge en godkjent besøkstillatelse i forkant av gjennomføring av besøk. Besøkende barn skal alltid være i følge med foresatte eller voksen.

  • DYR:

Det er ikke tillatt å ta med dyr under besøket.


  • RØYKING:

Det er ikke tillatt å røyke hverken tobakk eller elektroniske sigaretter på besøksrom eller i besøksavdelingen.

  • INNHENTING OG LAGRING AV OPPLYSNINGER


I forbindelse med besøk til fengselets innsatte, innhenter kriminalomsorgen personopplysninger fra de som søker om besøkstillatelse.

Kriminalomsorgen innhenter også informasjon om den besøkendes vandel, i henhold til
straffegjennomføringsloven § 27 femte ledd med tilhørende retningslinjer, samt andre relevante opplysninger fra politiet.

Formålet med å innhente disse opplysningene er å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet.
Opplysningene blir brukt som grunnlag for å avgjøre om besøkstillatelse skal innvilges, og om det skal knyttes kontrolltiltak til besøket.

Opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, relasjon og eventuell beslutning om
kontrolltiltak blir lagret i kriminalomsorgens arkivsystem.

Opplysningene om den som søker om besøkstillatelse blir lagret, selv om søknaden blir avslått.

Dersom formålet tilsier det, kan personopplysninger gis videre til andre forvaltningsorganer som politi og påtalemyndigheten, i tråd med forvaltningsloven kapittel 3.

Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å slette registrerte personopplysninger når formålet faller bort, herunder i overensstemmelse med arkivloven.

Den som er registrert har i utgangspunktet rett til innsyn i de registrerte opplysningene, jf.
personopplysningsloven § 18. Innsyn kan likevel begrenses i slike tilfeller som er nevnt i § 23.

Den registrerte har rett til å kreve retting av opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, jf. personopplysningsloven § 27.

Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, kan rettes til
Kriminalomsorgens Direktoratet ( KDI), som er den behandlingsansvarlige jf. følgende
nettside : www.kriminalomsorgen.no


Vi ber de besøkende om å rette seg etter de pålegg og retningslinjer som gis av anstaltens tjenestemenn. Takk for hjelpen!

Ila Fengsel, besøksavdelingen       


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen