Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk
Det er innsatte selv som må sende skjema for besøksgodkjenning til de han ønsker å få besøk fra.

Skjemaet sendes i retur til adressen

Ila fengsel og forvaringsanstalt
Postboks 694
4302 Sandnes


Fengselet vil ved mottak av utfylt søknad foreta en sjekk av søkeren via politiet.

Videre vil den som besøker bli registrert som besøkende i kriminalomsorgens IKT-system.
Her gjelder samme regler for innsyn som regulert i personopplysningsloven.
Besøksregistrering behandles som sensitive personopplysninger.
Innsatte kan motta inntil ett besøk pr. uke.

Når og om besøket kan avvikles avhenger av kapasitet og om det avholdes arrangementer på anstalten.Besøksreglene er styrt av forskrift til Straffegjennomføringsloven.

Besøk bestilles på telefon 67 14 35 80 mellom kl. 0900 og 1100 på hverdager


ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

  • Besøk foregår i ett av våre fire besøksrom i hovedbygget på følgende ukedager og tidsrom:


Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 1645 - 1945
Lørdag og Søndag kl. 10.00 - 1230, kl. 1600 - 1730 og lørdager kl. 1815 – 1945
Besøk med restriksjoner: overhøring / påsyn/ glassvegg hverdager: kl. 1800 – 1900


  • UNNTAK FRA OVENNEVNTE TIDER:

Besøksavdelingen er stengt under felles arrangementer, gudstjenester, eller andre uforutsette hendelser som kan oppstå.


  • BESTILLING AV BESØK:

Besøk bestilles alle hverdager mellom klokken 09.00 - 11.00 på telefon 67 14 35 80.
Det er mulig å bestille to (2) besøk samtidig, men kun mulighet for gjennomføring av ett besøk hver uke.


  • KONTROLL VED ANKOMST:

Ved ankomst til fengselet kan besøkende i medhold av straffegjennomføringsloven bli kontrollert ved hjelp av teknisk utstyr eller hund. Ved samtykke kan personer visiteres. Dersom det ikke gis samtykke, vil ikke personen tillates videre inn på fengselet.


Når besøkende kommer til anstalten, må de legitimere seg til personalet som tar imot dem i Portbygget. Ta med besøksgodkjennelsen ved første gangs besøk.
Vesker, mobiltelefon, elektronisk utstyr o.l., plasseres i oppbevaringsskap i Portbygg før visitasjon. Dette tillates ikke medbrakt til besøksavdelingen. Det presiseres at lagringsplassen er svært begrenset, så besøkende henstilles om å oppbevare større gjenstander i egen bil, eller unnlate å medbringe dette inn på fengselet. Ytterjakker kan tas med over gårdsplass og låses inn skap innenfor hoveddør til anstalten.
Av sikkerhetsmessige grunner må alle besøkende passere gjennom en metallportal, det henstilles til besøkende at de ikke bærer på seg gjenstander eller klær som vanskeliggjør kontroll. Etter kontrollen blir hver enkelt besøkende fulgt inn til besøksavdelingen og videre til de respektive besøksrom.
Alt som besøkende ønsker å ta med seg inn i besøksavdelingen vil bli kontrollert av personalet.


  • MEDBRAKT MAT OG DRIKKE:

Mat tillates i begrenset omfang, men det må være pakket i emballasje av ikke-metall.
Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer eller flytende matvarer som gryteretter, suppe, sauser, dressing og lignende inn i anstalten. Varme drikker og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen, ved bruk av mynter på automatene. Den innsatte har ikke anledning til å ta med seg mat og drikke tilbake til avdelingen etter besøket. Rester må tas med ut av den besøkende ved besøkets slutt.


  • GAVER, PAKKER OG PENGER:

Klær, pakker og andre gaver må sendes den innsatte via postverket. Forbruksartikler som bl.a. tobakk/sigaretter, matvarer, sjokolade, toalettartikler, elektriske artikler, brus og lignende kan de innsatte ikke motta i postforsendinger, (røykbart/snus, spisbart eller drikkbart tillates ikke).
Penger kan settes inn på kontonummer 6233 05 17358. Overføringen må merkes med den innsattes navn. Adressen som benyttes er Ila fengsel og forvaringsanstalt, postboks 150, 1332 ØSTERÅS.


  • BARN:

Besøk med barn bør bare tillates når det kan gjennomføres på en skånsom måte for barnet. Det skal også for barn foreligge en godkjent besøkstillatelse i forkant av gjennomføring av besøk. Besøkende barn skal alltid være i følge med foresatte eller voksen. På Ila sin hjemmeside www.ilafengsel.no under mappen BARNESIDENE, ligger det informasjon til barn samt film som viser hvordan innpassering i anstalten skjer.  • DYR:

Det er ikke tillatt å ta med dyr under besøket.


  • RØYKING:

Det er ikke tillatt å røyke på besøksrom eller i besøksavdelingen.

  • INNHENTING OG LAGRING AV OPPLYSNINGER


I forbindelse med besøk til fengselets innsatte, innhenter kriminalomsorgen personopplysninger fra de som søker om besøkstillatelse.

Kriminalomsorgen innhenter også informasjon om den besøkendes vandel, i henhold til
straffegjennomføringsloven § 27 femte ledd med tilhørende retningslinjer, samt andre relevante opplysninger fra politiet.

Formålet med å innhente disse opplysningene er å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet.
Opplysningene blir brukt som grunnlag for å avgjøre om besøkstillatelse skal innvilges, og om det skal knyttes kontrolltiltak til besøket.

Opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, relasjon og eventuell beslutning om
kontrolltiltak blir lagret i kriminalomsorgens arkivsystem.

Opplysningene om den som søker om besøkstillatelse blir lagret, selv om søknaden blir avslått.

Dersom formålet tilsier det, kan personopplysninger gis videre til andre forvaltningsorganer som politi og påtalemyndigheten, i tråd med forvaltningsloven kapittel 3.

Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å slette registrerte personopplysninger når formålet faller bort, herunder i overensstemmelse med arkivloven.

Den som er registrert har i utgangspunktet rett til innsyn i de registrerte opplysningene, jf.
personopplysningsloven § 18. Innsyn kan likevel begrenses i slike tilfeller som er nevnt i § 23.

Den registrerte har rett til å kreve retting av opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, jf. personopplysningsloven § 27.

Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, kan rettes til
Kriminalomsorgens Direktoratet ( KDI), som er den behandlingsansvarlige jf. følgende
nettside : www.kriminalomsorgen.no


Vi ber de besøkende om å rette seg etter de pålegg og retningslinjer som gis av anstaltens tjenestemenn. Takk for hjelpen!

Ila Fengsel, besøksavdelingen       


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen