Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk
Det er innsatte selv som må sende skjema for besøksgodkjenning til de han ønsker å få besøk fra.

Skjemaet sendes i retur til adressen

Ila fengsel og forvaringsanstalt
Postboks 694
4302 Sandnes


Fengselet vil ved mottak av utfylt søknad foreta en sjekk av søkeren via politiet.

Videre vil den som besøker bli registrert som besøkende i kriminalomsorgens IKT-system.
Her gjelder samme regler for innsyn som regulert i personopplysningsloven.
Besøksregistrering behandles som sensitive personopplysninger.
Innsatte kan motta inntil ett besøk pr. uke.

Når og om besøket kan avvikles avhenger av kapasitet og om det avholdes arrangementer på anstalten.Besøksreglene er styrt av forskrift til Straffegjennomføringsloven.

Besøksbestilling kan bookes på telefon 67 16 10 13 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 09.00-11-00,
samt ons 08.30-11.00 og 17.00-19.00


ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

  • Besøk foregår i ett av våre fire besøksrom i hovedbygget på følgende ukedager og tidsrom:


Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 1645 - 1945
Lørdag og Søndag kl. 10.00 - 1230, kl. 1600 - 1730 og lørdager kl. 1815 – 1945
Besøk med restriksjoner: overhøring / påsyn/ glassvegg hverdager: kl. 1800 – 1900


  • UNNTAK FRA OVENNEVNTE TIDER:

Besøksavdelingen er stengt under felles arrangementer, gudstjenester, eller andre uforutsette hendelser som kan oppstå.


  • BESTILLING AV BESØK: Besøk bestilles Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 09.00 – 11.00 samt onsdag 08.30 – 11.00 og 17.00 – 19.00 på telefon 67 16 10 13. Det er mulig å bestille to (2) besøk samtidig innen 2 uker, men kun mulighet for gjennomføring av ett besøk hveruke. Det er ikke mulig å få bestilt besøk under gjennomføring av besøk.  • KONTROLL VED ANKOMST:

Jfr Straffegjennomføringsloven § 27 så kan Kriminalomsorgen kan kontrollere personer og gjenstander som skal inn eller oppholder seg på fengselsområdet. Formålet er å hindre at det medbringes ulovlige gjenstander inn i fengselet.

Kriminalomsorgen kan undersøke personer og gjenstander med og på følgende måte:
Ved hjelp av teknisk utstyr
Ved bruk av hund
I særlige tilfeller og ved positivt utslag ved bruk av hund/ teknisk utstyr kan visitasjon av person gjennomføres.

Kontroll kan gjennomføres på generelt grunnlag og søk med hund vil ikke bli forhåndsvarslet.

Det vil bli gjennomført adgangskontroll ved innpassering i Ila fengsel og forvaringsanstalt.
Legitimasjon/ identitetsbevis må medbringes og fremvises ved ankomst.
Klær med metallinnlegg, for eksempel BH - spiler, kan gi utslag i adgangskontrollen. Av hensyn til mest mulig effektiv kontroll ber vi deg derfor tenke gjennom hvilke bekledning som er mest hensiktsmessig med tanke på besøket.
Elektroniske hjelpemidler som mobiltelefon, pc, smart-/ treningsklokke eller andre trådløse kommunikasjonsmidler, er ikke tillatt inn i fengselet. Det oppfordres derfor til at denne typen gjenstander ikke medbringes. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må dette varsles om ved ankomst slik at gjenstandene kan legges i egne skap i mottaksbygg før adgangskontrollen.

Dersom du er i tvil om gjenstanden kan medbringes, oppfordres til at du på forhånd og før besøket avklarere dette med fengselet. Dersom du har medisinske implantater eller avhengig av hjelpemidler, ber vi om at du før planlagt besøk, informerer eventuelt dokumenterer dette slik at kontrollen kan tilrettelegges på best mulig måte.

Av hensyn til mest mulig effektiv kontroll, er det viktig at du forholder deg til de instruksjoner som blir gitt av tjenestemenn underveis. Dersom det blir gjennomført kontroll/ søk med hund, så er også hunden å anse som offentlig tjenestemann. Innsmugling eller forsøk på innsmugling av ulovlige gjenstander, forsøk på uautorisert adgang eller ufin/ aggressiv opptreden, vil kunne medføre bortvisning eventuelt tilbakeholdelse og tilkalling av politi med påfølgende anmeldelse.

Vi er opptatt av at ditt besøk ved fengselet er best mulig tilrettelagt og at din opplevelse er så positiv som mulig. Imidlertid er vi avhengig av noen sikkerhetstiltak som adgangskontrollen nevnt over. Skulle du ved ditt besøk oppleve episoder som er klanderverdige, så vil vi gjerne høre om dette. Opplysninger om klanderverdige episoder varsles skriftlig pr. brev eller på mail: 8210.besok@kriminalomsorg.no  • MEDBRAKT MAT OG DRIKKE:

Mat tillates i begrenset omfang, men det må være pakket i emballasje av ikke-metall.
Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer eller flytende matvarer som gryteretter, suppe, sauser, dressing og lignende inn i anstalten. Varme drikker og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen, ved bruk av mynter på automatene. Den innsatte har ikke anledning til å ta med seg mat og drikke tilbake til avdelingen etter besøket. Rester må tas med ut av den besøkende ved besøkets slutt.


  • GAVER, PAKKER OG PENGER:

Klær, pakker og andre gaver må sendes den innsatte via postverket. Forbruksartikler som bl.a. tobakk/sigaretter, matvarer, sjokolade, toalettartikler, elektriske artikler, brus og lignende kan de innsatte ikke motta i postforsendinger, (røykbart/snus, spisbart eller drikkbart tillates ikke).
Penger kan settes inn på kontonummer
1506 29 84322. Overføringen må merkes med den innsattes navn. Adressen som benyttes er Ila fengsel og forvaringsanstalt, postboks 150, 1332 ØSTERÅS.


  • BARN:

Besøk med barn bør bare tillates når det kan gjennomføres på en skånsom måte for barnet. Det skal også for barn foreligge en godkjent besøkstillatelse i forkant av gjennomføring av besøk. Besøkende barn skal alltid være i følge med foresatte eller voksen. På Ila sin hjemmeside www.ilafengsel.no under mappen BARNESIDENE, ligger det informasjon til barn samt film som viser hvordan innpassering i anstalten skjer.


  • DYR:

Det er ikke tillatt å ta med dyr under besøket.


  • RØYKING:

Det er ikke tillatt å røyke på besøksrom eller i besøksavdelingen.

  • INNHENTING OG LAGRING AV OPPLYSNINGER


I forbindelse med besøk til fengselets innsatte, innhenter kriminalomsorgen personopplysninger fra de som søker om besøkstillatelse.

Kriminalomsorgen innhenter også informasjon om den besøkendes vandel, i henhold til
straffegjennomføringsloven § 27 femte ledd med tilhørende retningslinjer, samt andre relevante opplysninger fra politiet.

Formålet med å innhente disse opplysningene er å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet.
Opplysningene blir brukt som grunnlag for å avgjøre om besøkstillatelse skal innvilges, og om det skal knyttes kontrolltiltak til besøket.

Opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, relasjon og eventuell beslutning om
kontrolltiltak blir lagret i kriminalomsorgens arkivsystem.

Opplysningene om den som søker om besøkstillatelse blir lagret, selv om søknaden blir avslått.

Dersom formålet tilsier det, kan personopplysninger gis videre til andre forvaltningsorganer som politi og påtalemyndigheten, i tråd med forvaltningsloven kapittel 3.

Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å slette registrerte personopplysninger når formålet faller bort, herunder i overensstemmelse med arkivloven.

Den som er registrert har i utgangspunktet rett til innsyn i de registrerte opplysningene, jf.
personopplysningsloven § 18. Innsyn kan likevel begrenses i slike tilfeller som er nevnt i § 23.

Den registrerte har rett til å kreve retting av opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, jf. personopplysningsloven § 27.

Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, kan rettes til
Kriminalomsorgens Direktoratet ( KDI), som er den behandlingsansvarlige jf. følgende
nettside : www.kriminalomsorgen.no


Vi ber de besøkende om å rette seg etter de pålegg og retningslinjer som gis av anstaltens tjenestemenn. Takk for hjelpen!

Ila Fengsel, besøksavdelingen       


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen