Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Klokker, nøkler, mobiltelefon, pc og lignende er ikke tillat å ta med inn i fengselet. Alle besøkende vil bli kontrollert ved bruk av metalldetektor og røntgenapparat. Kontroll ved bruk av narkotikahund kan også forekomme. Besøkende med pacemaker, eventuelt annet implantat, må fremlegge skriftlig dokumentasjon. Ved ankomst til fengslet må du ha med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass el. Fengslet tilbyr i begrenset omfang små låsbare skap til nøkler, mobiltelefon m.v

Besøkstillatelse/besøksbestilling
For å søke om besøkstillatelse går man til kriminalomsorgens selvbetjeningsportal, hvor man logger seg inn med elektronisk ID og følger stegene som leder gjennom prosessen. Løsningen er i første omgang til bruk for personer med norsk personnummer og elektronisk ID. Her får pårørende oppdatert informasjon om saksgangen, oversikt over alle søknader, hvor langt i prosessen søknaden er og informasjon om hvordan de skal bestille besøk.

Til selvbetjeningsportalen


For de som ikke har elektronisk ID eller norsk personnummer, vil det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir gamle måten, det vil bare ta litt lengre tid (manuell registrering og postgang) enn ved å bruke den digitale løsningen.

Last ned skjema for besøksklarering
Download application for visitors permit


Når søkeren har mottatt godkjennelse og retningslinjer for gjennomføring av besøk, kan besøk bestilles over telefon 67 16 10 99 på
mandager og onsdager i tidsrommet 0900-1100, samt torsdager 1630-1830. Utenom denne tiden tar fengslet kun imot henvendelser fra advokater, offentlige myndigheter og lignende.

Mottak og kontroll av besøkende
Besøkende som kommer for tidlig, må vente i portbygget. Ved ankomst må besøket vise legitimasjon og legge fra seg mobiltelefoner i portbygget, yttertøy og annen bagasje i et låsbart skap ved sentralgangen. Besøkende kan kontrolleres ved bruk av teknisk utstyr, hund eller visitasjon, jfr. straffegjennomføringslovens §27. Besøket blir gjennomført med de restriksjoner som er gitt i forbindelse med vedtak om besøk, besøket kan kontrolleres på følgende måter:

Besøk med påsyn av ansatt

Ved besøk med påsyn sitter den ansatte bak en glassvegg og følger med på hva som skjer i besøksrommet uten at samtalen overhøres. Sporadisk tilsyn kan skje dersom dette anses tilstrekkelig. Kontrolltiltaket er aktuelt for å påse at det ikke overleveres noe under besøket.

Besøk med påhør
Ved besøk med påhør overhører den ansatte samtalen mellom den innsatte og besøkende, enten ved å være fysisk tilstede i rommet, eller ved bruk av lytteanlegg. Samtalen skal normalt føres på et språk som den ansatte behersker. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal fengslet vurdere om besøket kan gjennomføres med tolk. Kontrolltiltaket er aktuelt for å hindre at besøket brukes til planlegging av straffbar handling, unndragelse av straffegjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengslet.

Besøk med glassvegg
Ved besøk med glassvegg sitter den innsatte og den besøkende på hver sin side av en glassvegg slik at de ikke oppnår fysisk kontakt. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.

Besøk med forbud mot fysisk kontakt
Ved besøk med forbud mot fysisk kontakt kan ikke den innsatte og besøkende berøre hverandre under besøket. En ansatt er tilstede i besøksrommet for å kontrollere at forbudet overholdes. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.
Det er viktig å være oppmerksom på at alle besøk er røykfrie.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Regler for besøk er hjemlet i straffegjennomføringslovens §31, jf. Forskriften §3-28. Som hovedregel er det anledning til å motta ett besøk per uke.

Besøkstidene er:
Mandag: 1645-1945.
Torsdag: 1645-1945
Lørdager: 1000-1230 og 1600-1945

Besøksbestilling pr. telefon
Hver dag kl 0900-1100


Hva kan den besøkende ha med seg?
Det tillates ikke å medbringe mat eller flytende væske til besøket, ei heller
personlige effekter, tobakk og toalettartikler. Besøkende kan ikke levere penger til den innsatte via besøksavdelingen, penger kan settes inn på kontonummer 1506 29 84322. Husk å merke innbetalingen med fullt navn på mottaker. Post leveres fengselsførstebetjent. Innsatte kan ta imot et begrenset antall aviser og tidsskrifter fra de besøkende via betjentene på besøksavdelingen. Gjenstander besøkende skal ha med seg ut av fengslet utleveres når besøket er avsluttet og de er kontrollert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det følger av straffegjennomføringsloven at barns rett til samvær med sine foreldre skal vektlegges når foreldre gjennomfører straff. Det skal tas særlig hensyn til hva som er barnets beste. Dette innebærer blant annet at det ved besøk av barn skal vurderes utvidet besøkstid og hyppigere besøk. Fengslet vil legge til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom. I besøksavdelingen i Ila fengsel er det leker, spill og tegnesaker som barn kan låne under besøket.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen