Varetektsfengsling - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Varetektsfengsling

Fakta og artikler > Faktaark

Varetektsfengsling
Faktaark
Oppdatert: Desember 2011

Når påtalemyndigheten mener det er akutt fare for samfunnets sikkerhet, eller at det er fare for bevisforspillelse anmoder de om varetektsfengsling. Politiet skal løslate eller kreve varetektsfengsling senest tre dager etter pågripelsen.

Tingretten avgjør om varetektsfengsling skal brukes, fastsetter tidsrammen for fengslingen og hvilket kontrollnivå som skal etableres. Den varetekstfengslede vil så sitte i politiarresten eller i et fengsel avhengig av hvor det er ledig kapasitet og hensynet til sikkerheten.

Straffegjennomføringsloven og straffeprosessloven regulerer hvordan varetektsfengslingen skal gjennomføres.Innenfor de rammer/restriksjoner som eventuelt er satt av domstolen eller påtalemyndigheten, kan varetektsinnsatte behandles på samme måte som domsinnsatte i fengselet.å lenge varetektsinnsatte ikke er underlagt brev og besøksrestriksjoner, eller hel/delvis isolasjon kan de ha samvær med andre innsatte og delta i arbeid, skole og fritidsvirksomhet.varetektsfengslede har, på grunn av sin spesielle status, ikke aktivitetsplikt i fengsel slik de domsinnsatte har. Deltakelse i arbeid, undervisning eller andre aktiviteter skjer derfor på frivillig basis.

Fengselets oppgave
Kriminalomsorgen gjennomfører varetektsoppholdet innenfor de rammene påtalemyndigheten fastsetter med grunnlag i beslutningen (kjennelsen) fra domstolen.

Ved varetekt er fengselet således å betrakte som en ”hybelvert” på oppdrag fra politiet. Fengselet stiller rom til disposisjon og skal i tillegg påse at nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført.

Ofte vil tingretten og politiet sette krav til sikkerhetstiltak ut fra etterforskningsmessige hensyn. Fengselet har ansvaret for sikkerheten og vil således gjøre egne vurderinger av risikoen for rømning, vold mellom innsatte, vold mot ansatte, selvskading osv.

I situasjoner der hensynet til etterforskningen ikke lenger er så avgjørende vil tingretten kunne lempe på kravene til sikkerhetstiltak. Fengselet vil imidlertid kunne ha behov for å videreføre restriksjoner og tiltak av hensyn til sikkerheten til den varetektsfengslede, andre innsatte og de ansatte.

Kontrollnivå
Følgende kontrolltiltak kan iverksettes:

  • Isolasjon:Varetektsinnsatte som er ilagt fullstendig isolasjon er avskåret fra å møte andre medinnsatte i fengselet. Det er mulighet for samtaler med prest. Varetektsinnsatte får også jevnlig tilsyn av fengselets helsetjeneste, og annen individuell oppfølging/tiltak fra avdelingspersonalet. Besøk fra oppnevnt forsvarer og etterforsker fra politiet gjennomføres i eget rom i enheten. Telefonering til forsvarer tillates, men ikke til andre private personer eller offentlige kontorer. Besøk fra pårørende tillates ikke hvis ikke politiet/retten har godkjent det.

  • Medieforbud:Varetektsinnsatte som er underlagt mediaforbud, har ikke tilgang til TV, radio og tidsskrifter.

  • Brev- og besøkskontroll/-forbud:Varetektsinnsatte som er underlagt brev- og/eller besøkskontroll kan kommunisere med omverden via brev og telefonering, men dette er underlagt intern kontroll. Ut- og inngående brev blir kontrollerte, og telefon avlyttes. Besøk av pårørende kan gjennomføres etter godkjennelse fra politiet og fengselet. Innenfor de rammene som er fastsatt av retten, kan politi/påtalemyndigheten lempe på vilkårene.Tall:
På Ila sitter ca 20 personer i varetekt til enhver tid. Gjennomsnitt soningstid i varetekt på Ila var 84,3 dager i 2010.

Norske fengsler

2009

2012

Antall varetektsfengslinger

3753

3859

Personer i varetekt (snitt)

799

990

Sittetid - i snitt

68 dager

79 dager

  -sittetid under 15 dager

25%

21%

  -15-30 dager

23%

23%

  -30-60 dager

20%

19%

  -over 60 dager

32%

37%

Begrepet varetekt:
Begrepet “varetekt” gjelder frem til en dom er rettskraftig og soningen er påbegynt, eventuelt frem til løslatelsen.

Inkludert i begrepet ”varetekt” inngår også innsatte som har fått dom i første instans, men hvor dommen er anket. Innsatte i denne gruppen er relativt få, men grunnet til tider lange sittetider påvirker de gjennomsnittet uforholdsmessig.

En del andre land skiller mellom ”pre-trial detention” som tilsvarer varetekt frem til dom i første instans og ”remand in custody” som tilsvarer vår bruk av begrepet varetekt.

***

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen