Sikkerhetsnivåene - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Sikkerhetsnivåene

Fakta og artikler > Faktaark

Sikkerhetsnivåene
Faktaark
Oppdatert: Desember 2011

Sikkerhetsnivåene i kriminalomsorgen
Vi har ulike sikkerhetsnivåer i norske fengsler. I tillegg er det variasjoner i hva de ulike fengslene kan tilby av utdanning, skole, programmer og aktiviteter til den innsatte.

Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner kan ifølge straffegjennomføringsloven (§10) gjennomføres på ulikt vis:
a) i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel)
b) i fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel)
c) i overgangsbolig
d) utenfor fengsel med særlige vilkår (§16)
e) som prøveløslatt med vilkår (§43)

Avdeling i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan tilrettelegges for innsatte med særlige behov, herunder personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon eller forvaring, eller innrettes med særlig høyt sikkerhetsnivå. Straff kan også gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon eller sykehus (§12, §13).

Tilbakeføring til samfunnet
Kriminalomsorgen skal forberede den domfelte på et liv uten kriminalitet, og beskytte samfunnet for kriminelle personer. Mange av de domfelte har vært på kant med samfunnet i lang tid og det er svært krevende å bringe disse tilbake til samfunnet.

Den domfelte skal gis gradvis overgang fra fengsel til full frihet, og gis tilbud om deltakelse i fritidsaktiviteter. Sikkerhet for samfunnet, pårørende og ansatte er likevel grunnleggende for alt vi gjør i kriminalomsorgen.

Begynner strengt
Fengselsstraff skal som hovedregel påbegynnes i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Innsatte kan, etter å ha gjennomført en del av straffen, deretter overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen.Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring er begrunnet i behovet for gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet. Innsatte kan også selv søke om overføring til annet fengsel med høyt sikkerhetsnivå eller til fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

Dersom domfelte er idømt fengselsstraff på 2 år eller mindre, skal kriminalomsorgen vurdere om domfelte kan settes direkte inn i fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

Det betyr at eksempelvis promilledømte som hovedregel ikke soner under høyt sikkerhetsnivå.

Høyt sikkerhetsnivå
Ved høyt sikkerhetsnivå er det en rekke tiltak som sikrer at den innsatte ikke kan komme ut. Det er høye gjerder, gitter, låste dører, videoovervåking og kontroller.

Den innsatte har sin egen celle på ca 6 kvm tilknyttet et fellesareal der de innsatte kan se på fjernsyn eller drive fritidsaktiviteter. Det varierer om det er toalett på den enkelte celle eller om den innsatte må dele dette med de andre på gangen.

Lavt sikkerhetsnivå
Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (tidligere betegnet som åpent fengsel) er innrettet med færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. I fengsel med lavere sikkerhetsnivå vil innsatte som regel dele hus eller rom med andre. Det legges stor vekt på muligheten for kontakt med det øvrige samfunn gjennom ulike typer utgang, besøksordninger og lempelige kontrolltiltak. Det vektlegges også ustrakt kontakt og åpenhet mellom innsatt og tilsatt.

Overgangsbolig
Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet.
Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen til samfunnet, med faglig kompetanse som særlig ivaretar behovet for bo-, arbeids- og sosial trening. Det legges stor vekt på individuell oppfølging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av nettverksarbeid og samarbeid med øvrige forvaltningsorganer. Frigang og permisjoner vil også være et ledd i den sosiale treningen og planleggingen av løslatelse. Overgangsboligene skal ha klare kontrollopplegg, men være mindre restriktive enn fengsler med lavere sikkerhetsnivå slik at innsatte får den nødvendige handlefrihet for overgang fra fengsel til det sivile samfunnet.

*** 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen