Rømninger - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Rømninger

Fakta og artikler > Faktaark

Rømninger
Faktaark
Oppdatert: Desember 2011

Få rømninger fra norske fengsler
De aller fleste som sitter bak låste fengselsdører skulle gjerne vært et annet sted. Likevel er det svært få som rømmer fra norske fengsler. Statistikken viser et svært lavt antall faktiske rømninger og rømningsforsøk. Tallene har holdt seg stabilt lave de siste årene. Samtidig har antallet innsatte og antall fremstillinger  og permisjoner gått opp.

Å gjennomføre straffen på en trygg og sikker måte både for samfunnet og innsatte er et av de viktigste målene for kriminalomsorgen, og derfor jobbes det spesielt mye med å gjøre gode sikkerhetsvurderinger i forhold til rømningsfare.

Rømning
Det kalles rømning når innsatte fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå uten tillatelse har tatt seg ut av fengselet, har forlatt fremstilling eller har forlatt sykehus hvor han er innlagt med vakthold.

Unnvikelse
Det kalles unnvikelse når den innsatte i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig uten tillatelse forlater anstalten eller under fremstilling uten tillatelse forlater transportmiddel, eller på annen måte unndrar seg unndrar seg transportførerens tilsyn og kontroll under fremstillingen.Det kalles også unnvikelse når innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå uten tillatelse forlater et område utenfor stengsel/sperre; eksempelvis innsatte som forlater en tillitspost i anstaltens ytre område.

Rømning og unnvikelse er straffbart
Det følger av straffegjennomføringsloven § 40 at rømning og unnvikelse fra gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Offentlig påtale finner bare sted etter kriminalomsorgens begjæring. Rømning fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå og unnvikelse fra fremstilling fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel medføre offentlig påtale.

Fra fengsel – tall:
I 2010 ble det registrert 5 rømninger med til sammen 7 innsatte fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå.
I 2009 det ble registrert 4 rømninger med 8 innsatte. I samme periode har antallet fengslede gått opp, fra ca 3.300 innsatte i 2009 til ca 3.700 innsatte i 2010. Ingen av rømningsforsøkene var fra Ila fengsel og sikringsanstalt.

Fra fengsler med lavere sikkerhetsnivå snakker en om ”unnvikelser”. I 2010 var det 58 unnvikelser og i 2009 var det 90 unnvikelser.

Fra fremstilling – tall:
Fremstilling innebærer at den innsatte tas med ut av fengselsbetjenter for å gjennomføre nødvendige gjøremål som for eksempel legebesøk, møte på sosialkontor etc.
Det ble gjennomført ca 68.000 fremstillinger fra fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå i 2010, og det var 10 rømninger/unnvikelser fra disse fremstillingene.
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen