Programmer i fengsel - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Programmer i fengsel

Fakta og artikler > Faktaark

Programmer i fengsel
Faktaark
Oppdatert: Desember 2011

Kriminalitetsforebyggende programmer
Ila fengsel og forvaringsanstalt tilbyr kriminalitetsforebyggende programmer til de innsatte. Formålet er å utvikle ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Ved Ila fengsel tilbys for tiden 9 programmer. Programmene gjennomføres i grupper eller individuelt, og varierer i tid fra 1 uke til ett år. Hvert program har normalt 4-8 deltakere. De forvaringsdømte har prioritet som deltaker i programmet, og 4 av 5 forvaringsdømte har gjennomført minst ett program.


  • Stressmestring; Tilbys nyinnsatte, fokus på stressmestringsstrategier, ernæring, fysisk aktivitet, mm. Kurset går over 9 samlinger à 2 timer.

  • Sinnemestring; Lite, kognitivt kurs, fokus på bevissthet om prosesser som fører til sinne. Kurset går over 7 samlinger à 2 timer pluss en oppfølgingsdag.

  • NSAP/HISAP; Kognitivt rusmestringsprogram. NSAP går over 26 samlinger og HISAP går over 89 samlinger.

  • Brottsbrytet; Kognitivt lovbruddsprogram som går over 20 samlinger à 2 timer.

  • ROS; Relasjon og samspill, kognitivt/dynamisk program for seksualovergripere. Programmet går over 54 samlinger à 3 timer, til sammen 162 timer. Deltakerne tilbys individualterapi i forbindelse med programmet.

  • MOTIVATOR; Oppfølgingsprogram for de som har gjennomgått andre typer kognitive programmer. Etter 10 samlinger går man over til å ha manualiserte en-til-en-samtaler to ganger per måned med sin kontaktbetjent. Programmet går over 30 timer.

  • AXEPT selvhjelpsgrupper; Fokus på hvordan mestre å leve med diagnosen ADHD, Gruppen går over 12 uker med 2 samlinger per uke. Hver samling består av en treningsdel etterfulgt av en gruppesamling og individuelle samtaler. Kosthold belyses.

  • ATV samtalegrupper; Kan være rus-, volds- eller sedelighetsfokusert, ledes av to gruppeledere, deltakerne snakker om egne erfaringer, tanker, holdninger til temaene. En samtalegruppe varer i 12 uker med 1,5 timer per uke. Åpne grupper.

  • ATV voldsprogram; Utviklet av Ila i samarbeid med ATV. Programmet går over 48 samlinger og det er knyttet individualterapi med psykolog til programmet.Fremtidsplanlegging
Fengselet skal i samarbeid med den innsatte og eventuelt med samarbeidende etater, kartlegge hvilke aktiviteter som vil være best egnet for at den innsatte skal kunne komme tilbake til et liv uten kriminalitet. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i opplysninger fra innsatte, saksdokumenter fra den aktuelle dommen og eventuelt dokumenter fra tidligere saker/dommer.

Fengselet skal vektlegge tiltak som kan redusere eventuelle skadevirkninger av å sitte i fengsel, som kan redusere risiko for gjentatt kriminalitet, og som best mulig kan dekke den enkeltes ønsker og behov.

Kriminalitetsforebyggende programmer er en viktig del av tilbudet til de innsatte.Programmene er forankret i strategiplanen for faglig virksomhet i kriminalomsorgen 2004-2007:”Kriminalomsorgen skal satse på de arbeidsformer som ifølge internasjonal forskning og erfaring hittil er best dokumentert som mest lovende i et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Det er i det vesentlige sosial læringsteori, kognitive - handlingsrettede metoder og beslektet metodikk. Ny forskning vil på et senere stadium kunne nyansere og justere dette bildet”.

Frivillig
Programmer kan tilbys alle innsatte på Ila. Programmene er først og fremst myntet på de forvaringsdømte, men ordinære domssonere får delta når det er ledige plasser og de nyter godt av at Ila har et utvidet programtilbud. Deltakelse i program er frivillig, så lenge det ikke klart framgår at det er en del av innholdet i straffen - som for eksempel promilleprogrammet. I praksis vil alle innsatte som søker om deltakelse få plass i et program.

I enkelte fengselsavdelinger er deltakelse i programmer en forutsetning for inntak. I slike tilfeller skal domfelte informeres om innholdet i programmet før innsettelse.

Fyller aktivitetsplikten
De kriminalitetsforebyggende programmene fyller kravene til aktivitetsplikt på linje med arbeid, opplæring og behandling. Fengslet skal legge til rette for at programmenes innhold kan følges opp i den innsattes daglige liv.

***


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen