Permisjon fra fengsel - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Permisjon fra fengsel

Fakta og artikler > Faktaark

Permisjon fra fengsel
Faktaark
Oppdatert: August 2012

Permisjon fra fengsel
I medhold av straffegjennomføringsloven med tilhørende forskrift og retningslinjer kan domfelte innvilges permisjon dersom særlige eller vektige grunner taler for det, eller når permisjon anses formålstjenlig for den videre gjennomføring av straffen.

Permisjon kan innvilges i form av velferdspermisjon, ordinær permisjon, og korttidspermisjon av noen timers varighet. På Ila ble det i alt innvilget og gjennomført 364 permisjoner i 2010, alle uten svikt.

Permisjon er et viktig virkemiddel i domfeltes rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet. Du ville foretrekke at din straffedømte nabo hadde tilpasset seg et liv uten kriminalitet, og ikke kom rett fra et høysikkerhetsfengsel. Permisjoner, fritidsaktiviteter og soning med lavere sikkerhet er viktige tiltak for å bringe en straffedømt tilbake til samfunnet.

Det er en grunnleggende forutsetning at permisjon er sikkerhetsmessig forsvarlig. Ved vurderingen av om en permisjon er sikkerhetsmessig forsvarlig skal det, ut fra den kjennskap kriminalomsorgen har til innsatte og innsattes atferd under gjennomføringen, særlig legges vekt på om det er grunn til å anta at innsatte vil begå ny straffbar handling, unndra seg gjennomføringen eller bryte forutsetninger og permisjonsvilkår som er fastsatt etter § 36 første og annet ledd.

Det er en forutsetning at innsatte under permisjon ikke begår ny straffbar handling, oppholder seg på oppgitt adresse, overholder fastsatte vilkår, møter tilbake til fengslet i upåvirket tilstand til fastsatt tid, unnlater å bruke rusmidler (herunder alkohol), bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet.

Vilkår for permisjon

Kriminalomsorgen skal fastsette særlige vilkår dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av permisjonen eller straffavbruddet. Det kan bestemmes at innsatte skal:

a) oppsøke angitt myndighet eller person

b) melde seg for politiet eller kriminalomsorgen til fastsatt tid

c) innta antabus eller andre foreskrevne medikamenter

d) avgi ren urin- eller utåndingsprøve før utgang

e) hentes og bringes tilbake til fengslet av bestemte personer

f) overholde bestemmelser om oppholdssted

g) unnlate å ha samkvem med bestemte personer


Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få kjennskap til tidspunktet for permisjonen eller straffavbruddet, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede eller etterlatte på forhånd.

Permisjon til utlandet skal som hovedregel ikke innvilges.

Opptjent permisjonstid
Innsatte kan innvilges ordinær permisjon og korttidspermisjon etter en sammenhengende frihetsberøvelse frem til permisjonstidspunktet på minst 4 måneder, forutsatt at 1/3 av dommen er sonet. Innsatte med mer enn 12 års dom kan innvilges permisjon etter 4 år. En forutsetning er at sikkerhetsmessige grunner ikke taler i mot.

Forvaringsdømte kan ikke innvilges permisjon før 2/3 av minstetid er utholdt.

Permisjonskvote
Fengselet innvilger en permisjonskvote på inntil 18 døgn, med tillegg av nødvendig reisetid. Permisjonskvoten løper fra første ordinære permisjon gjennomføres. Etter nærmere retningslinjer fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning kan domfelte i særlige tilfeller innvilges en årlig permisjonskvote på inntil 30 døgn.

I overgangsbolig gjelder egne bestemmelser om permisjonskvote.

Velferdspermisjon
Velferdspermisjon kan innvilges under hele soningstiden, med andre ord også før ordinær permisjonstid er opptjent. Velferdspermisjon regnes ikke med i permisjonskvoten.

Utgifter
Utgifter i forbindelse med permisjon skal som hovedregel dekkes av private midler. Fengselet kan yte bidrag til reiseutgiftene til og fra permisjonsstedet ved særlige behov. Det samme gjelder utgifter til nødvendig kost og losji under reisen.

Permisjoner fra Ila fengsel og forvaringsanstalt

2009

2010

Kort permisjon

258

240

Ordinær permisjon

147

124

Svikt

1

0


***

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen