For farlige tilregnelige lovbrytere - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

For farlige tilregnelige lovbrytere

Fakta og artikler > Artikler

For farlige tilregnelige lovbrytere

Forvaring er en tidsubestemt straff med individuelt tilrettelagt oppfølging.

Ila fengsel og forvaringsanstalt er den største forvaringsanstalten i Norge.

Forvaring kan idømmes farlige, tilregnelige lovbrytere når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet, sier direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Knut Bjarkeid.

Straffeformen benyttes eksempelvis ved alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller annen forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet, og der det er fare for ny alvorlig forbrytelse.?

Forvaringsdømte blir alltid plassert i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ila har 67 plasser for forvaringsdømte menn, Trondheim fengsel har 5-10 plasser, mens Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har inntil 5 plasser for forvaringsdømte kvinner.

Individuelt tilrettelagt
Forvaringsdømte soner i fengsler som er særlig tilrettelagt for dette når det gjelder sikkerhet, tilbud og kompetanse.

- I tillegg til arbeidsplass eller skole har vi ni kriminalitetsforebyggende programmer til de innsatte på Ila, sier Bjarkeid.  

Formålet er å utvikle ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.?4 av 5 forvaringsdømte har gjennomført minst ett program..

Det etableres en ansvarsgruppe rundt hver forvaringsdømt med kontaktbetjent, arbeids- og eller skolekontakt, sosialkonsulent, avdelingssykeleier og avdelingsleder. Det gjennomføres jevnlige møter med den forvaringsdømte og ansvarsgruppen.

Vurderes fortløpende
En forvaringsdømt starter sin straffegjennomføring i innkomstavdelingen hvor han blir observert, kartlagt og risikovurdert. Etter gjennomgått innkomstprogram på ca 10 uker blir han overført til en forvaringsavdeling.

Det blir utarbeidet en risikovurdering av hver enkelt innsatte mens de er i innkomstavdelingen. Vurderingen blir oppdatert fortløpende og det utformes en komplett risikovurdering når den innsatte begjærer seg løslatt. Alle observasjoner av betydning skal dokumenteres underveis i straffegjennomføringen.

Kan forvares livet ut
- En forvaringsdom er i prinsippet tidsubestemt, selv om det fastsettes en tidsramme på inntil 21 år og med en minstetid på inntil 10 år, sier Bjarkeid.

Forvaringsdømte kan etter minstetid eller ved tidsrammens utløp løslates uten prøving for retten hvis kriminalomsorgen og påtalemyndigheten samtykker i at løslatelse er forsvarlig.??

Innsatte kan også etter minstetid begjære seg løslatt av retten. Slik begjæring kan de sende ên gang i året..

Hvis domstolen ved tidsrammens utløp konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. I prinsippet kan straffen vare livet ut.??

Gjennomsnittlig tidsramme på forvaringsdom er for tiden på 13 år og 10 måneder.
Hvert år løslates 5-20 forvaringsdømte fra Ila fengsel og forvaringsanstalt.

***

Bilder fra Avdeling for forvaringsdømte

Fellesrom på en forvarings-avdeling.


Besøksrom

Arbeid på verksted

Celle på  en forvarings-avdeling får sitt særpreg over tid.

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

***



Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen