Fengsel i fengselet - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Fengsel i fengselet

Fakta og artikler > Artikler

Særlig høyt sikkerhetsnivå:
Fengsel i fengselet

Ved Ila fengsel og forvaringsanstalt er det etablert et regime for særlig høyt sikkerhetsnivå, der den innsatte er innelåst i en egen del av fengselet.

Særlig høyt sikkerhetsnivå er det strengeste regimet for varetekts- og domssoning i Norge. Det medfører omfattende sikring av celler, avdeling og luftegård, sier direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Knut Bjarkeid.

Den innsatte får ikke omgang med innsatte fra andre avdelinger, men det kan åpnes for fellesskap på samme avdeling.

Et slikt regime er en hard belastning for den innsatte, særlig over tid. Derfor får den innsatte utvidet kontakt med tilsatte, i tillegg til et arbeids-, opplærings- og aktivitetstilbud. Det strenge sikkerhetsnivået gir naturlig nok klare begrensninger på hva og hvordan dette kan gjennomføres.

Avdeling for særlig høy sikkerhet
Ila fengsel og forvaringsanstalt etablerte regimet med særlig høyt sikkerhetsnivå da de mottok Anders Behring Breivik i juli 2011.

Under varetekt har Breivik hatt tilgang til tre celler, hvorav to er omgjort til arbeidsrom og treningsrom. De tre cellene er hver på 8 kvm som ligger innenfor et avlåst område.

Avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå har en egen luftegård med høye betongmurer og overdekket med piggtråd og netting. Dette for å sikre at en verken klarer å ta seg ut eller inn på annen måte enn gjennom den låste døren.

Det høres kanskje flott ut med tre rom og luftegård, men de fleste ville nok foretrukket samvær med andre innsatte på arbeid, på skolen, på kjøkkenet, i treningsrommet, ute eller på avdelingens fellesrom.

Høsten 2012 er det kun Breivik som sitter under særlig høyt sikkerhetsnivå i Norge, men regimet har vært benyttet tidligere ved flere anledninger, sier Bjarkeid.

Besøk
Hvis den innsatte får anledning til å motta besøk  skal dette på forhånd være godkjent av leder av fengselet. Besøk skal gjennomføres med glassvegg og avlytting eller med en tilsatt i rommet.
Fengselet kan gi lettelser i disse kontrolltiltakene etter forhåndssamtykke fra regionalt nivå.??

Strenge vurderinger
Ifølge Straffegjennomføringsloven kan domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet settes under særlig høyt sikkerhetsnivå.

Når andre sikkerhetsmessige tiltak fremstår som åpenbart utilstrekkelige, kan også innsatte som har gjort seg skyldig i gjentatt vold eller særlig truende atferd omfattes.

Plassering i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå for inntil seks måneder av gangen besluttes av Kriminalomsorgen på regionalt nivå. Oppholdet kan fortsette uten avbrudd hvis regionalt nivå finner å opprettholde beslutningen etter fornyet vurdering.??

Avgjørelse om flere innsatte på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha fellesskap med hverandre skal blant annet tas på bakgrunn av politiinformasjon og andre opplysninger om innsatte som Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har mottatt. Utelukkelse fra fellesskap i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er ikke begrenset i tid.??

Uangripelige rettigheter
- De strenge restriksjonene skal ikke gå på bekostning av den innsattes grunnleggende rettigheter, sier Bjarkeid.

De innsattes rettssikkerhet ivaretas blant annet ved at alle beslutninger kan overprøves, også rettslig. Det er etablert innsynsrett for den innsatte og hans advokat, samt tilsynsorganer. Det er også etablert et kontrollregime for å sikre human håndtering når det benyttes tvangsmidler og er behov for særskilte sikkerhetstiltak.

Utfordringer utover det vanlige
Det er kun Ringerike, Skien og Ila som har tilrettelagt for særlig høyt sikkerhetsnivå.

Det kreves mange vurderinger og tiltak for å ivareta hensynet til sikkerheten, samtidig som belastningen for den som underkastes et slikt regime blir akseptabelt.

- En avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå gir utfordringer utover det vanlige for fengselsledelsen og de ansatte, sier Bjarkeid.

***

Bilder fra Avdeling for særlig høy sikkerhet

 

Luftegården er godt sikret.

Besøksrom og treningsrom på Avdeling for særlig høy sikkerhet.

Arbeidsrom på Avdeling for særlig høy sikkerhet.

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

***Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen