Coronatiltak - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Coronatiltak

Besøk


FORLENGELSE AV TILTAK FOR HÅNDTERING AV COVID-19 GJENNOM JULEHØYTIDEN FREM TIL 15.JANUAR 2021

Besøk til innsatte
Ved spørsmål om besøk skal tillates, skal fengselet vurdere faktorer som smittesituasjonen i det geografiske området hvor fengselet befinner seg, hvilket geografiske område den besøkende kommer fra og blant annet behovet for bruk av kollektivtransport i forbindelse med besøket. Praktiseringen av begrensning i adgangen til besøk vil derfor variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder. Besøk fra personer fra områder med høyt smittetrykk vil normalt ikke kunne gjennomføres. Videobesøk tilbys som alternativ og generelt oppfordres til.  

Besøk med innsatte skal avlyses/utsettes/ikke innvilges i de tilfeller hvor besøket ut fra en smittevernmessig vurdering ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Dersom besøk anses forsvarlig og kan tillates gjennomført, vil besøksrom være utformet med tanke på smittevern, for eksempel i form av pleksiglass mellom den besøkende og innsatte. Gjeldene smittevernråd er gjeldene, hva gjelder hygiene og avstandsråd. Det og anmodning om og tilbys bruk av munnbind under besøket

Det er svært uheldig, men dessverre ikke til å unngå, at tiltakene begrenser innsattes muligheter til kontakt med sine nærstående.

Fengslene skal fortsatt bruke videosamtaler som en erstatning for eller et tillegg til ordinære besøk.
For å få godkjent besøk med iPad skal besøket være godkjent før bestilling kan gjennomføres. Er man allerede godkjent for ordinære besøk, kan forespørsel om iPad-besøk sendes
8210.besok@kriminalomsorg.no
En ny vurdering av besøkstillatelsen og et vedtak fattes raskt. Når godkjennelse for iPad besøk er på plass vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man logger seg på besøket. De innsatte innvilges inntil 2,5 time i uken pr besøk hvis kapasitet.


Gjennomføring av besøk fra media, politikere mv.
For å redusere smittefaren er det nødvendig å begrense tilgangen til fengselet for utenforstående, som media, politikere og interessentgrupper. Det skal gjøres en vurdering av nødvendigheten av besøket, og som hovedregel skal besøket utsettes til smittesituasjoner er under bedring. Dette skal ikke medføre begrensninger i innsattes og domfeltes rett til å ytre seg fritt og ha kontakt med medier.


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen