Bruk av tvangsmidler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Bruk av tvangsmidler

Fakta og artikler > Faktaark

Bruk av tvangsmidler
Faktaark
Oppdatert: Desember 2011


Bruk av tvangsmidler

Tvangsmidler kan være nødvendig for å opprettholde ro og orden i fengselet. Ved Ila fengsel og forvaringsanstalt benyttes tvangsmidler helt unntaksvis og da begrunnet i særlige sikkerhetshensyn eller ved svært krevende psykiatriske tilfeller. Straffegjennomføringsloven (§38) regulerer bruk, krav til beslutning og rapportering.

Tvangsmidler som håndjern, sikkerhetscelle, sikkerhetsseng, gass, kølle og skjold kan ifølge straffegjennomføringsloven benyttes dersom forholdene gjør det strengt nødvendig, og mindre inngripende tiltak forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart vil være utilstrekkelig.

Tvangsmidler skal brukes med varsomhet slik at ingen blir påført unødig skade eller lidelse. Uttalelse fra lege skal så vidt mulig innhentes og tas i betraktning ved vurderingen av om det skal besluttes bruk av sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng. Det er klare retningslinjer for hvem som kan beslutte bruk av tvangsmidler.

Når kan tvangsmidler benyttes?
Kriminalomsorgen kan ta i bruk sikkerhetscelle, sikkerhetsseng eller annet godkjent tvangsmiddel for å:

a) avverge alvorlig angrep eller skade på person
b) hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom
c) hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter
d) hindre rømning fra fengsel, under transport eller fra bestemmelsessted
e) avverge ulovlig inntrenging i fengsel
f) sikre adgang til sperret eller forskanset rom

Rapporteringskrav
En tilsatt som har brukt tvangsmidler eller som har varslet innsatte om bruk av gass eller kølle, skal straks gi sine overordnede muntlig og deretter skriftlig rapport. Rapporten gis til leder av fengsel. Har legen gitt uttalelse, skal dette straks underrettes leder av fengsel. Opplysninger om bruk av tvangsmidler skal føres i særskilt protokoll. Bruk av sikkerhetsseng, sikkerhetscelle, kølle eller gassvåpen skal innberettes til regionalt nivå.

Bruk av sikkerhetsseng som overstiger 24 timer, og bruk av sikkerhetscelle som overstiger 3 døgn, skal meldes til regionalt nivå, og regionalt nivå skal ta stilling til om tiltaket skal opprettholdes. Dersom bruk av sikkerhetsseng overstiger 3 døgn, eller bruk av sikkerhetscelle overstiger 6 døgn, skal regionalt nivå melde inn tiltaket til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Det skal for øvrig årlig sendes innberetning til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om all bruk av tvangsmidler.

Hånd- og transportjern eller tilsvarende
Hånd- og transportjern eller tilsvarende skal bare brukes når det er nødvendig for en sikker gjennomføring av tjenesten. Hånd- og transportjern eller tilsvarende kan brukes for å:

a) avverge alvorlig angrep eller skade på person
b) hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom
c) hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter, herunder om nødvendig for å tvinge de innsatte til å etterkomme de pålegg som gis for å gjenopprette ro og orden
d) hindre rømning eller unnvikelse fra fengsel, under transport til eller fra bestemmelsessted eller under fremstilling. Dette gjelder for eksempel også ved transport internt i fengselet, eller for å hindre unnvikelse fra fengsel med lavere sikkerhetsnivå i påvente av transport til fengsel med høyt sikkerhetsnivå, eller i påvente av politiet eller andre
e) avverge ulovlig inntrenging i fengsel
f) sikre adgang til sperret eller forskanset rom
g) skre mot de ovennevnte situasjoner også ved innleggelse i sykehus i medhold av straffegjennomføringsloven § 13.

Sikkerhetscelle og sikkerhetsseng
Sikkerhetscelle kan brukes for å:

a) hindre alvorlig angrep eller skade på person, herunder å hindre en innsatt i å skade seg selv
b) hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom, eller
c) hindre rømning eller unnvikelse fra fengsel
d) sikkerhetsseng kan brukes for å hindre en innsatt i å skade seg selv

Før sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng brukes skal lege så vidt mulig rådspørres. Sikkerhetscelle og sikkerhetsseng må ikke brukes over lengre tidsrom enn absolutt påkrevet, og den innsatte skal få nødvendig tilsyn og pleie.

Den innsatte skal ha tilsyn av tilsatte minst en gang per time, og kontinuerlig tilsyn bør vurderes. Den innsatte skal i tillegg få tilsyn av helsepersonell minst en gang om dagen. Leder av fengsel skal daglig gjøre seg kjent med tilstanden, og det skal fortløpende vurderes om bruken av tvangsmidler kan innstilles.

Kølle og skjold

Kølle kan brukes for å:

a) avverge alvorlig angrep eller skade på person
b) hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom
c) hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter, herunder om nødvendig for å tvinge de innsatte til å etterkomme de pålegg som gis for å gjenopprette ro og orden
d) hindre rømning eller unnvikelse fra fengsel, under transport til eller fra bestemmelsessted eller under fremstilling. Dette gjelder for eksempel også ved transport internt i fengselet, eller for å hindre unnvikelse fra fengsel med lavere sikkerhetsnivå i påvente av transport til fengsel med høyt sikkerhetsnivå, eller i påvente av politiet eller andre
e) hindre ulovlig inntrenging i fengsel
f) sikre adgang til sperret eller forskanset rom

Når kølle brukes skal man så vidt mulig ut ifra situasjonen søke å begå minst mulig skade. Slag bør ikke rettes mot hodet, men fortrinnsvis mot armer og bein.

Skjold kan brukes for å pasifisere en person ved å presse denne mot vegg eller gulv. Skjold kan ellers bare brukes som verneutstyr.

Gass

Gass kan brukes når det er påtrengende nødvendig for å:

a) avverge alvorlig angrep eller skade på person
b) hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom
c) hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter, herunder om nødvendig for å tvinge de innsatte til å etterkomme de pålegg som gis for å gjenopprette ro og orden
d) hindre rømning eller unnvikelse fra fengsel. Dette gjelder for eksempel også ved transport internt i fengselet, eller for å hindre unnvikelse fra fengsel med lavere sikkerhetsnivå i påvente av transport til fengsel med høyt sikkerhetsnivå, eller i påvente av politiet eller andre
e) avverge ulovlig inntrenging i fengsel, eller
f) sikre adgang til sperret eller forskanset rom.

Gass kan utleveres når situasjonen synes å kreve det, og bare etter bestemmelse av leder av fengsel. Før gass brukes skal tilsatte, hvis situasjonen gjør det mulig, søke å forklare vedkommende det ureglementerte i hans forhold og gjøre ham kjent med at gass vil bli brukt hvis han ikke avstår fra handlingen.Gass kan bare utleveres til tilsatte som er forsvarlig instruert og trenet i bruken. Tilsatte skal på forhånd ha gjennomgått teoretisk opplæring i form av bruksanvisning for bruk av gassen samt gjennomgang av dette regelverket. Han skal videre ha vært trenet i praktisk bruk av gassboksen.

Ved utlevering av gassboks skal tilsatte bli minnet om at gass bare må brukes når det er absolutt nødvendig, og i samsvar med disse regler.

Tall - bruk av tvangsmidler:

Tvangsmidler ved Ila fengsel og sikringsanstalt og i norske fengsler

2009

Hele landet

2009

Ila

2010

Hele landet

2010

Ila

Sikkerhetscelle

351

15

344

10

Sikkerhetsseng

15

2

5

1

Håndjern- og transportjern

531

8

572

10

Gass

6

0

7

0

Kølle

1

0

3

0

Skjold

37

2

44

3


***

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen